Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xyzal - Levocetirizini dihydrochloridum
#1
Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny
                                Levocetirizini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Xyzal i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xyzal
3. Jak stosować lek Xyzal
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Xyzal
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK XYZAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lewocetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku Xyzal.
Xyzal jest lekiem przeciwalergicznym.

Lek Xyzal stosuje się w leczeniu objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony
  śluzowej nosa);
- pokrzywką.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYZAL

Kiedy nie stosować leku Xyzal
− jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki
  przeciwalergiczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xyzal (patrz: „Co zawiera lek
  Xyzal”),
− jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z
  klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xyzal
Nie zaleca się podawania leku Xyzal niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
Jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnieniem pęcherza (w stanach takich jak: uszkodzenie rdzenia
kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Xyzal z jedzeniem i piciem
Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Xyzal jednocześnie z alkoholem.
U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub
innymi środkami wpływającymi na czynność mózgu może wpływać na koncentrację uwagi.
Ciąża i karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub karmi piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
U niektórych pacjentów leczonych lekiem Xyzal może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie.
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu
poznania swojej reakcji na lek. Specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych osób po
przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi,
zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xyzal
−   Lek zawiera maltitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
   pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Xyzal.
−   Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan mogą powodować reakcje
   alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), takie jak ból głowy, rozstrój żołądka i biegunka.


3. JAK STOSOWAĆ LEK XYZAL

Lek Xyzal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
−   dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 10 ml roztworu raz na dobę.
−   dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml roztworu dwa razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Xyzal u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia dotyczące stosowania w szczególnych grupach pacjentów
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w
zależności od stopnia ciężkości choroby nerek, u dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała;
dawkę leku ustali lekarz.

Pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Xyzal.

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle
zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności
nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od ciężkości choroby nerek, u
dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała; dawkę leku ustali lekarza.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek jest
prawidłowa.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Xyzal?
Lek wyłącznie do stosowania doustnego.
Do opakowania dołączona jest strzykawka dozująca (patrz rysunek dotyczący stosowania). Można
przyjmować roztwór nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody.
Lek Xyzal można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami.

Sposób użycia strzykawki dozującej

Należy umieścić strzykawkę dozującą w butelce i pociągnąć tłok do miejsca na podziałce
odpowiadającego zaleconej przez lekarza dawce w mililitrach (ml). Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat,
dawkę dobową 5 ml podawaną w dwóch dawkach podzielonych należy odmierzyć nabierając z butelki
po 2,5 ml roztworu 2 razy na dobę (dawkę należy dokładnie odmierzyć za pomocą strzykawki z
podziałką).

Należy wyjąć strzykawkę dozującą z butelki i opróżnić jej zawartość na łyżeczkę lub do szklanki z
wodą poprzez naciśnięcie tłoka. Lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po rozcieńczeniu.

Po każdym użyciu należy przepłukać strzykawkę wodą.
Jak długo należy przyjmować lek Xyzal?
Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby i jest ustalany przez
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xyzal
U dorosłych w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Xyzal może wystąpić
senność. U dzieci początkowo może występować pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a
następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Xyzal, należy niezwłocznie zwrócić
się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Xyzal
W przypadku pominięcia dawki leku Xyzal bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez
lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim
przypadku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Xyzal
Przerwanie stosowania leku Xyzal nie powinno wywołać szkodliwego działania. Objawy choroby
mogą powrócić, ale ich nasilenie nie powinno być większe niż przed rozpoczęciem leczenia lekiem
Xyzal.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4.      MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xyzal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (1% do 10%) zgłaszano występowanie działań niepożądanych, przeważnie o łagodnym lub
umiarkowanym nasileniu, takich jak suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie i senność,
ospałość. Niezbyt często (0,1% do 1%) obserwowano działania niepożądane, takie jak wyczerpanie
i bóle brzucha. Zgłaszano również inne działania niepożądane, takie jak: kołatanie serca, zwiększenie
częstości akcji serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku
(zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne
widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza,
obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne,
duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, pobudzenie i zachowanie agresywne, omamy,
depresja, bezsenność, nawracające myśli samobójcze, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki
testów wątrobowych, wymioty, zwiększenie apetytu i nudności.

W przypadku zauważenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie
leku Xyzal i powiedzieć o tym lekarzowi. Do objawów reakcji nadwrażliwości mogą należeć: obrzęk
ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej
lub świszczący oddech), pokrzywka, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści
lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5.      JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XYZAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Xyzal po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie oraz pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Nie stosować po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.


6.      INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xyzal

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.
Ponadto lek zawiera: sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, metylu parahydroksybenzoesan
(E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glicerol, maltitol (E 965), sacharyna sodowa (E
954), aromat Tutti frutti [składniki aromatyzujące (olejek pomarańczowy, wanilina, etylu maślan,
koncentrat olejku pomarańczowego, izopentylu octan, allilu kapronian, gamma-undekalakton, cytral,
geraniol, cytronellol, alfa-tokoferol, benzaldehyd), trioctan glicerolu], woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Xyzal i co zawiera opakowanie

Roztwór doustny to klarowny i bezbarwny płyn umieszczony w butelce 200 ml. Smak Tutti frutti
został uzyskany przez dodanie niewielkiej ilości substancji aromatyzującej. Butelka z roztworem jest
umieszczona w tekturowym pudełku, zawierającym również strzykawkę dozującą oraz ulotkę dla
pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. + 48 22 696 99 20

Wytwórcy:
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Włochy
UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Wielka Brytania

Importer:
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 115 A
02-867 Warszawa
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Menu